GDPR

Behandling av personuppgifter – Riktlinjer Integritet

Entré Hofors värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat dessa riktlinjer ang. integritet som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i våra register eller i processer hanteras av Entré Hofors personal. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Entré Hofors sparar dina företags- och personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta personuppgiftsansvarige för mer information.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Entré Hofors. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av företags- och personuppgifter eller dessa riktlinjer vänligen kontakta Entré Hofors på följande e-postadress: info@entrehofors.se

Postadress: Entré Hofors, Skolgatan 7, 813 30 Hofors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud

Adrian Vinsa
Dataskyddsenheten Gävle Kommun
801 84 GÄVLE

E-post: dataskyddsombud@gavle.se
026-17 80 00 (växel)

Mer information

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen Länk till annan webbplats.