Utvecklingsprojekt och samarbeten

Entré Hofors är delaktiga i en rad projekt med syfte att utveckla näringslivet i Hofors kommun och i regionen.

Det här är några av de projekt som pågår just nu:

Framtid Haga

Framtid Haga är en förstudie där vi provar oss fram med de första stegen för att förverkliga en stark vision i två huvud- inriktningar med ett antal delprojekt.

Trädgårdsstaden i Hagaparken innebär investeringar i växthus kombinerat med utveckling av mötesmiljöer och kommersiella försäljningsmiljöer, där vi kan utveckla nya gröna näringar och verksamheter. Särskilt kopplade till besöksnäringen, arbetsmarknad och integration. Vi går i för-studien från tanke till handling.

Kunskapsstaden i Hagaskolan innebär etablering av en plats för utveckling och lokalisering av nya och etablerade företag och organisationer inom kunskapsintensiva verksamheter. Den sätter Hofors på kartan och kan locka lokala, regionala och nationella intressenter inom vitt skilda områden. I förstudien förbereder vi för utveckling av platsen och testar verksamhetsinitiativ.

Läs mer om Framtid Haga härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen. Triple Steelix omfattar elva kommuner i tre län: Dalarna, Västmanland och Gävleborg.

Clean Production Center (CPC)

Clean Production Centre i Hofors ska arbeta med att utveckla lösningar för resurssnål produktion i Bergslagens stål- och verkstadsindustri. Målet är att minska förbrukningen av råvaror och energi liksom mängden restprodukter, inklusive spillvärme.

Leaderprojekt vid Storbergets gruvor och Stollen

Utveckla Storberget och dess gruvområde samt besöksgruvan Stollen

Projektet syftar till att utveckla och levandegöra besöksgruvan och skapa nya aktiviteter vid Storberget. Detta skall ske genom att kulturområdet Storberget görs mer tillgängligt för allmänheten och de stora kulturminnena lyfts fram och tillgängliggörs för allmänheten.

De aktiviteter som kommer genomföras under projekttiden är bland annat iordningställa en scen och övernattningsmöjligheter i gruvan, bygga en smedja, zip-line, marknad, gruvornas betydelse i fantasyvärlden och en skattjakt för de mindre.

Detta projekt genomförs med stöd från Leader Gästrikebygden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utvecklingsprojekt och samarbeten

 

Förstudie - Närodlad fisk för ökad sysselsättning

Omställning till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar cirkulär och mutualistisk livsmedelsproduktion är en av våra största samhällsutmaningar. Växthus och fiskhus har en central roll i denna omställning genom att de ger möjlighet för kontrollerad, yt- och kostnadseffektiv produktion utan behov av jordbruksmark. Syftet med föreliggande förstudieprojekt är att utreda möjligheterna för landbaserad småskalig fiskhusodling i syfte att skapa nya möjligheter för ökad sysselsättning och företagande, främst för människor som idag står utanför arbetsmarknaden.

Det övergripande målet med förstudieprojektet är att utreda hur man kan åstadkomma de förutsättningar som behövs för att sysselsätta människor med landbaserad småskalig fiskodling.

Förstudien genomförs med aktiviteter som att utreda förutsättningar för en pilotanläggning i anslutning till växthusanläggningen, utredning kring utbildningssystem för småskalig fiskodling samt utredning av tekniska resurser i regionen som kan bygga processutrustningar för småskalig fiskodling.

Denna förstudie genomförs med stöd från Leader Gästrikebygden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utvecklingsprojekt och samarbeten

Nytt under